تعبیرخواب مو

خواب مو از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب مو از دید ابن سیرین

تعبیر خواب مو درآوردن ، اگر کسی که اصلع است (یعنی جلوی سرش مو ندارد، که معمولاً به حالت او طاسی ارثی گفته می‌شود) در خواب ببیند مو درآورده است، یعنی مقداری مال و اموال اندک به دست می‌آوری. اگر کسی که کچل است [کَل می‌باشد] در خواب ببیند مو درآورده است، یـعـنـی بدهکار می‌شود.

تعبیر خواب طاس شدن، اگر در خواب ببینی با شخصی کچل، ارتباط و مصاحبت داری، تعبیرش این است که با شخصی بزرگ دوست می‌شوی.

تعبیر خواب موی پیشانی، اگر ببینی روی پیشانی تو مو درآمده است، یعنی بدهکار می‌شوی، ‌‌‌‌‌ و اگر آن مو سرخ یا سفید باشد، یعنی آن بدهکاری از جهت عیال و زن خودت می‌باشد.

تعبیر موی حیوانات، چهارپا، مال و اموال کم و اندک می‌باشد.

تعبیر موی زیر بغل، %