دانلود آهنگ ستاره از سیاوش قمیشی

دانلود آهنگ برگ از سیاوش قمیشی

دانلود آهنگ برگ از سیاوش قمیشی

دانلود آهنگ برگ از سیاوش قمیشی

متن آهنگ برگ از سیاوش قمیشی:

ﻣﺜﻞ ﺑﺮﮔﻲ ﺧﺸﻚ و ﺗﻨﻬﺎ، روی ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻮﻧﺪم اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻲﺗﺮﺳﻢ

‫ﺗـﻮی ﭼـﻨﮓ وﺣـﺸﻲ ﺑﺎد، ﺑـﺮم از ﺧـﺎﻃﺮ و از ﻳـﺎد ﺑـﭙﻮﺳﻢ

‫ﻫﻤﻪی روزای ﻣﻦ ، ﻗﺼﻪی ﺑﻮدن ﻣﻦ، ﺗﻮی آﻳﻨﻪی دﻟﻢ

‫ﻣـﺜـﻞ ﺷـﺐ ﺳـﻴﺎه و ﺳـﺮده ، ﻣـﺜـﻞ اﺑـﺮا رﻧـﮓِ درده

 

‫ﺗﻮ ﺷﺘﺎب ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ ﻫﻢ، ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻳﻜﻪ و ﺗﻨﻬﺎم ﻣﻲدوﻧﻢ

‫ﺗﻮ ﺳـﺮاب اﻳـﻦ اﻓﻖ ﺗﺎ ﺳـﻔﺮ ﻧـﻬـﺎﻳﺖ اﻳـﻨﺠﺎ ﻣﻲﻣﻮﻧﻢ

‫ﻫﻤﻪی روزای ﻣﻦ ، ﻗﺼﻪی ﺑﻮدن ﻣﻦ، ﺗﻮی آﻳﻨﻪی دﻟﻢ

‫ﻣـﺜـﻞ ﺷـﺐ ﺳـﻴﺎه و ﺳـﺮده ، ﻣـﺜـﻞ اﺑـﺮا رﻧـﮓِ درده

 

‫ﻣﺜﻞ ﻳﻪ ﻏﺮوب ﺗـﻨﻬﺎ ، ﻛﻪ ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﺸﺖ اﺑﺮا

‫ﻳﻪ ﺳﻜﻮت ﺑﻲ ﭘﻨﺎﻫﻢ

‫ﺗﻮی اﻳﻦ ﺑﻴﻬﻮدﮔﻲﻫﺎ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ رو ﻣﻲﺷﻤﺎرم

‫اﻧﺘﻈﺎر ﻫﺮ ﻧﮕﺎﻫﻢ

‫ﺗﻮی اﻳﻦ ﺑﻴﻬﻮدﮔﻲﻫﺎ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ رو ﻣﻲﺷﻤﺎرم

‫اﻧﺘﻈﺎر ﻫﺮ ﻧﮕﺎﻫﻢ

‫ﻣﺜﻞ ﺑﺮﮔﻲ ﺧﺸﻚ و ﺗﻨﻬﺎ، روی ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻮﻧﺪم اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻲﺗﺮﺳﻢ

‫ﺗـﻮی ﭼـﻨﮓ وﺣـﺸﻲ ﺑﺎد، ﺑـﺮم از ﺧـﺎﻃﺮ و از ﻳـﺎد ﺑـﭙﻮﺳﻢ

پخش آنلاین آهنگ:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *