تعبیرخواب کشمش

تعبیرخواب کشمش

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن کشمش درخواب بر سه وجه است.

اول: منفعت.

دوم: مال حلال.

سوم: کسب و معیشت.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند کشمش داشت و بخورد، دلیل است به قدر آن منفعت بیند. اگر بیند
کشمش به کسی داد، دلیل است راحتی به وی رساند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر درخواب بیند کشمش به خروار درخانه بود، دلیل است مال تمام حاصل
نماید.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن کشمش در خواب، به رزقی سودمند دلالت دارد.

لوک اویتنهاو می گوید :

کشمش : دعوا در همسایگی

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن میوه هائی خشک چون مویزو کشمش و مانند آن نیکوئی باشددوستان در حق او
گویند

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک مبارزه و کشمکش : بحث و مجادله سخت

با بدهکاران کشمکش می کنید : به شما کمک خواهد شد .

با اشخاص بسیار قوی مبارزه می کنید : خطر بیماری و ناتوائی

با جنگجویان حرفه ای می جنگید : دشمنان شما تنبیه خواهد شد .

با افراد خشمگین می جنگید : خطر مرگ

کشمکش با دوستان : علامت ترقی و پیشرفت در زندگی

کشمکش با بچه ها : پول غیره منتظره

کشمکش با مارها : دشمنان شما بسختی تنبیه خواهند شد .

کشمکش با هیولا یا حیوانات وحشی : از یک خطر بزرگ می جهید .

کشمکش با گوسفندان : یک کار سخت در پیش دارید .

دیگران با افراد غضبناک می جنگند : در یک محکمه یا معامله می بازید .

منبع:تعبیرخواب کشمش

تعبیرخواب کشمش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *