دانلود آهنگ نشد برای عشقمون 

تعبیر خواب سفره غذا

تعبیر خواب سفره غذا

تعبیر خواب سفره

دیدن سفره در خواب نشانه نعمت گسترده شده است. اگر کسی ببیند که سفره ای پر از خوردنی های ماکول و نوشیدنی های گوارا دارد، خوبی و نیکویی به او می رسد. خوردنی ها و آشامیدنی های بد طعم و بد مزه دلیل غم و اندوه و خوردن سیر و پیاز تعبیر خوبی ندارد. اگر سفره از نان پر بود، نعمت فراوانی است که به بیننده خواب می رسد.

اگر سفره خالی بود، نشانه اندوه است. اگر سفره ای کثیف ببینید که بر آن غذاهای نیکو نهاده اند، از راه غیر صحیح سود می برید و چنانچه سفره تمیز و درخشنده باشد و غذایی کثیف بر آن نهاده باشند تعبیر خلاف آن است. چنانچه سفره را بتکانید مالی را هدر می دهید حتی اگر چیزی در آن سفره نباشد.

تعبیر خواب سفره نذری

اگر کسی خواب ببیند که سفره نذری انداخته، انشالله حاجت روا شده و به ثروت و منفعت خواهد رسید ولی باید نیت و نذر کند که در راه خدا نذری به اندازه وسع خود بدهد تا نفع و سود او نیز به دیگران برسد. رساندن خیر و برکت به دیگران حتی اگر به اندازه دانه ای برنج یا قاشقی نمک باشد، اما با داشتن نیت رضای خداوند، موجب می شود تا خود شما حاجت روا شوید. هر کسی باید به اندازه وسع خود در راه خداوند انفاق کند تا انشالله گشایش مالی و کاری برای خود او چندین برابر انفاقی که در راه خداوند کرده است حاصل شود.

تعبیر خواب سفره انداختن

اگر خواب ببینید که سفره تمیز و نو انداخته اید و در آن غذاهای خوبی گذاشته اید تا خود شما و دیگران از آن تناول کنند، به نفع و ثروت و مال خواهید رسید. انداختن سفره خالی و جمع کردن آن قبل از اینکه دیگران یا خود شما از آن تناول کنید، به ضرر و زیان مالی تعبیر می شود.

تعبیر خواب خریدن سفره

اگر خواب ببینید سفره جدیدی خریده اید، موقعیت جدیدی برای شما پیش می آید که از طریق آن به نفع و سود مالی خواهید رسید.

تعبیر خواب سفره عقد

اگر خواب ببینید که سر سفره عقد نشسته اید، و در آن سفره گل و شیرینی و چراغ و قرآن قرار دارد، سفید بخت خواهید شد. اگر ببینید که کسی براش شما خطبه عقد می خواند، اگر مجرد هستید ازدواج خواهید کرد. اگر متاهل هستید یا تمایلی به ازدواج ندارید، کسی موجب خواهد شد تا برای شما کار خیری صورت گرفته و به منفعتی برسید.

جابر مغربی می گوید: اگر کسی ببیند خطبه ازدواج می خواند، دلیل که از او خیر و صلاح پدید آید و با همه احسان کند و کارها به مصلحت کند. اگر این خواب را برای دیگری ببینید هم او به موفقیت خواهد رسید و شما در شادی او شریک خواهید بود.

تعبیر خواب سفره ابوالفضل

اگر خواب دیدید که سر سفره حضرت ابوالفضل (ع) به خوردن غذا مشغول هستید، انشاالله حاجت روا خواهید شد. اگر خواب دیدید که به شما می گویند این سفره را بیانداز، خوب است که اگر حاجتی در دل دارید، برای برآورده شدن آن نذر کنید که به اندازه وسع خود سفره ای در راه خدای متعال و با توسل به حضرت ابوالفضل عباس بیاندازید تا با دعای خیر ایشان، حاجت روا شوید.

اگر خواب ببینید که خود شما سفره حضرت ابوالفضل انداخته اید، حاجتی در دل دارید که با دعای حضرت ابوالفضل و توسل به ایشان حتما مستجاب شده و انشالله حاجت روا خواهید شد. خوب است در این صورت حتما بنا به وسع خود به مستمندان خیرات برسانید یا سفره ای ترتیب دهید و به دیگران با نیت خوشنودی خداوند و برای دوستی و تشکر از نظر و دعای حضرت ابوالفضل در راه خدا انفاق کنید.

تعبیر خواب غذا دادن به دیگران

اگر خواب ببینید به دیگران غذا می دهید، خیر و برکت به زندگی شما وارد خواهد شد و ثروتمند خواهید شد و دیگران نیز به واسطه شما به منفعتی خواهند رسید.

برای تعبیر خواب مهمانی بزرگ دادن و تعبیر خواب غذا خوردن در مهمانی لطفا تعبیر خواب مهمانی را بخوانید.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن خوان آراسته درخواب بر پنج وجه است:
غنیمت حاضر،
مردی شریف،
قوت دین،
نظام کار،
عز و خرمی.
برخی از معبران می گویند: تکاندن سفره بذل و کرم است. سفره گستردن برای دیگران سودرسانی است و اگر کسی پیش روی شما سفره گسترد، به اندازه وسعت سفره، به شما سود می رساند و اگر کسی سفره را از پیش روی شما جمع کند، تعبیرش این است که او مانع سود بردن شما می شود.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند سفره نو داشت، دلیل است مال و نعمت یابد. اگر ببیند که خوانی داشت و بر آن نان ها بود و از آن می خورد، دلیل که به قدر آن غنیمت یابد. برداشتن خوان از پیش چون طعام نخورده بود، پیدا کردن بیماری باشد و بیکاری.

ابراهیم کرمانی می گوید: دیدن سفره درخواب، دلیل بر سفر با منفعت است و هر چند سفره در خواب نیکوتر و بزرگتر ببیند، دلیل که منفعت آن بیشتر خواهد بود. اگر کوچک و تهی ببیند، دلیل است که منفعت آن کمتر باشد.

جابر مغربی گوید: خوان آراسته درخواب نیکو و قوت دین باشد و چون طعام ناخورده خوان بردارند، دلیل غم و اندوه باشد و بسیار خوردن طعام بر خوان، دلیل بر درازی عمر کند. اگر ببیند که بر خوان از سه گونه طعام بود، دلیل روزی او بود که به او و فرزندان او رسد.

منبع:تعبیر خواب سفره غذا

تعبیر خواب سفره غذا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *