تعبیر خواب قطع شدن انگشت دست

انگشتان شما می‌توانند نمایانگر احساساتتان باشند همانطور که در بیداری حالت‌های خاص روحی را در برخی موارد با انگشت نشان می‌دهیمو به طور مثال انگشتی که به علامت تحقیر نشان می‌دهید، انگشت اتهام و شک و…
به طور کلی انگشتان نمایانگر تسلط شما بر چیزها، روش شما برای تجسم بخشیدن به خود یا علامت گذاری بر اشیا و بنابراین مهارت‌های شخصی شما هستند. انگشتی که حلقه ازدواج در آن قرار می‌گیرد می‌تواند بر چیزی مانند ازدواج هم دلالت کند و اثر انگشت در خواب نماد تاکیدی بر بی همتایی شماست.

تعبیر خواب انگشتان

حضرت صادق علیه‌السلام فرماید:
دیدن انگشتان در خواب بر شش وجه بود.
فرزند
برادر و برادرزادگان
خادمان
یاران
قوت
پنج نماز

تعبیر خواب انگشتان دست راست

محمد بن سیرین گوید: پنج انگشت دست راست در تأویل، پنج نماز بود و پنج انگشتان دست چپ فرزندان بردار بود و بعضى از معبران گفته‌اند: انگشت مهین، دلیل نماز بامداد و انگشت سبحه در نماز، دلیل بر نماز پیشین کند و انگشت میان، دلیل بر نماز دیگر و انگشت به نصر، دلیل بر نماز شام و انگشت خضر، دلیل بر نماز خفتن و صلاح در نمازها بود. اگر بیند که انگشت دست راست نداشت، دلیل که فرزند یا برادرش بمیرد و بعضى گویند: فرزند برادرش را مصیبت رسد.

تعبیر خواب قطع شدن انگشت دست

تعبیر خواب انگشت اضافه

اگر تعداد انگشتان بیشتر بود خاندان او افزایش می‌یابند.

تعبیر خواب انگشتان بسته

کرمانى گوید: اگر بیند که انگشتان را در هم گذاشته داشت، دلیل که سد درست شود. اگر بیند انگشتان را با هم جمع کرد، دلیل است کار برادران فرزندش را به صلاح آورد. اگر بیند که انگشتان را به کردار مشت در هم بسته بود، دلیل است که کارها بر وى بسته گردد و هم بر اهل‌بیت او.

دیدن دست قطع شده به همراه انگشتان بریده از جمله خواب‌های متداول و شایعی است دیده می‌شوند. تعبیر خواب‌هایی از این قبیل چگونه‌اند؟
تعبیر خواب انگشت قطع شده

امام صادق: اگر بیند که انگشتان وى بیفتاد یا بریده شد، دلیل که از آن چه گفتیم او را مفارقت افتد. اگر بیند که انگشت او بشکست، دلیل است یکى از اهل بیت او بمیرد.

جابر مغربى گوید: اگر بیند که انگشت مهین او بریده بود، دلیل قوه‌ى مالش بود. اگر بیند که انگشت سبحه‌ى او بریده است، دلیل است که در فریضه‌ى نمازها تقصیر کند. اگر بیند انگشت میان او بریده است، دلیل که در شهرى پادشاهى یا بزرگى بمیرد. اگر بیند که انگشت بعد از میان بریده است، دلیل است وى را در مال زیان افتد. اگر بیند که انگشت کوچک او بریده است، دلیل است فرزند او بمیرد.

ابن سیرین: قطع شدن انگشتان در خواب دلیل بر غم و اندوه و مصیبت است و صدقه باید داد تا مشکل آسان تر رفع شود.

برایت مى‌گوید: اگر در خواب انگشتان خود را قطع شده دیدید، به این معنا است که مورد اتهامات دیگران قرار مى‌گیرد.

تعبیر خواب انگشتان پا

اسمعیل اشعث گوید: انگشتان پاى در خواب دیدن، دلیل زینت و آرایش بود. اگر انگشتان پاى را درشت و قوى بیند، دلیل که کار کدخدایى او ساخته شود. اگر به خلاف این بیند کار وى ناساخته شود.

تعبیر خواب زخم شدن انگشت

خلف اصفهانى گوید: اگر بیند از انگشت مهین او شر مى‌آید یا از انگشت سبابه او خون همى آید، دلیل است آن کس با مادر خویش فساد نماید. اگر بیند از انگشت او آواز برآمد، دلیل نماید که در میان خویشان او گفت‌وگو رود.

هانس کورت مى‌گوید: اگر در خواب ببینید که انگشتانتان زخمى و کثیف هستید، به این معنا است که غم و اندوه شما را تهدید مى‌کند. اگر در خواب انگشتانتان را زیبا و قشنگ ببینید، به این معنا است که مورد اتهامات دیگران قرار مى‌گیرید. اگر در خواب ببینید که انگشت شست شما آسیب دیده و احساس درد مى‌کنید، به این معنا است که اطرافیانتان با شما رفتار مناسبى ندارند. بزرگ شدن بیش از اندازه‌ى انگشت شست در خواب، علامت آن است که اقبال خوبى پیش روى شما است. کوچک شدن غیر طبیعى انگشت شست در خواب، نشان دهنده‌ى کسب لذت‌ها و تفریحات است.

منبع: تعبیر خواب قطع شدن انگشت دست

تعبیر خواب قطع شدن انگشت دست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *