تعبیر خواب کاشتن درخت

تعبیر خواب درختان

امام صادق علیه
السلام می فرمایند:
دیدن
درختان در خواب بر ده وجه است
اول :
پادشاه .
دوم :
طلا.
سوم :
بازرگان وتاجر.
چهارم
: مرد مبارز.
پنجم :
مرد عالم .
ششم :
مؤمن .
هفتم :
کافر.
هشتم
:عنوان.
نهم :
خصومت وجنگ .
دهم :
مرد منافق .
معبران در مورد
این خواب گویند:
دیدن
درخت به خواب زن است ودرخت چون در خانه پادشاه بیند خدمتکار پادشاه
است اگر درختان بیند که ساق ندارند چون درخت خیار و خربزه تأویلش
مردمان دون است و هر درختی که خار دارد تأویلش مردی است بد خوی و
ناسازگار.
دانیال نبی علیه
السلام می فرماید:
دیدن
هر درختی که به نزدیک مردمان عزیز است. دیدن مردی شریف و بزرگوار بود
و هر درختی که میوه دار است، دلیلش بر مردی توانگر است و درخت بی بر
مردی است درویش و درختی که در دیار عرب است، دلیل بر مردی بیابانی
کند. و هر درخت که در ناحیه عجم است، دلیل بر مردمان عجم کند و هر
درختی که معروف نباشد و در مسجد یا در محل نماز است، دلیل بر قوه دین
کند و درخت که در باغ بیند، دلیل مال است خداوند باغ را. اگر بیند
درختی از بن برکند، دلیل که مردی رااز جاه و نعمت بیفکند.
اب‍راه‍ی‍م‌
ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:
دیدن
هر درختی که به نزدیک مردمان عزیز است. دیدن مردی شریف و بزرگوار بود
و هر درختی که میوه دار است، دلیلش بر مردی توانگر است و درخت بی بر
مردی است درویش و درختی که در دیار عرب است، دلیل بر مردی بیابانی
کند. و هر درخت که در ناحیه عجم است، دلیل بر مردمان عجم کند و هر
درختی که معروف نباشد و در مسجد یا در محل نماز است، دلیل بر قوه دین
کند و درخت که در باغ بیند، دلیل مال است خداوند باغ را. اگر بیند
درختی از بن برکند، دلیل که مردی رااز جاه و نعمت بیفکند.
رگ
وبیخ درخت دلیل است بر رضای خداوند در دین .اگر بیند رگهای درخت قوی
بود دلیل که زکات تمام دهد . اگر خلاف این بیند زکات مال تمام
ندهد
پوست
درخت دلیل است بر روزه داشتن خداوند خواب اگر بیند پوست درخت قوی بود
دلیل که خداوندش روزه دار است
شاخ
درختان به خواب دیدن دلیل است بر برادران وخویشان وفرزندان وی اگر
بیند شاخه های درختان بسیار است خویشان آن واهل بیت او بسیار
باشند
برگ
درختان . دلیل است بر خوش طبعی اگر بیند درخت برگ بسیار دارد
دلیل که خداوندش خوش ولطیف بود اگر بیند برگهای اندک دارد تأویلش به
خلاف این بود ومیوهء درخت دلیل بود بر پرهیز کردن خداوندش در
دین
اگر
بیند درخت میوهء بسیار دارد دلیل بود که خداوندش دیندار است اگر بیند
درختی را برید یا بیفکند دلیل است بر هلاک خداوندش یا حالش متغیر
شود
جابر مغربی می
گوید:
هر
درختی که بوی خوش دارد و میوهء آن خوش طعم است دلیل است بر مردی مصلح
پاک وبا دیانت و هر درختی که نَه در موضع خویش بیند دلیل است بر مردی
غریب که در آن دیار آمده بود اگر بیند در سرای او یا در سرای دیگری
درختان گوناگون بود چنانکه از درون وبرون وبالا و زیر درختان می دید
از هر نوع دلیل که در آن سرای مصیبت افتد که مردمان خُرد و بزرگ در
آنجا آمد وشد کنند.اگر بیند در سرای خویش درختی همی کشت دلیل که به
قدر آن تخم چیزی به وی رسد اگر بیند که بر بالای درخت بلندی گردید
دلیل که کار وی بلند شود اگر بیند که از درخت بیفتاد وپای او بشکست
دلیل که بر بلائی عظیم افتد
درختان
خشک بریده در خواب مردمان بد دین است که از مسلمانان خبر ندارند و
درخت بی بار دلیل بر زن است و درخت معروف دین است و ساق درخت ایمان
است و آب او نماز است و پوست وی روزی است و برگ آن خوبی و زیبائی بود
وهر درخت که نیکوتر بیند دلیل که دین او نیکوتر است و هرچه از درخت
خشکی و نقصان بیند دلیل بر نقصان مال اوست اگر بیند در زیر سایهء درخت
نشسته یا خفته بود دلیل که در پناه مردی است که بدان درخت نسبت
دارد.

تعبیر خواب کاشتن درخت

اسماعیل بن اشعث
گوید:
اگر
بیند برگ درخت جمع می کرد دلیل که به قدر آن او را زر حاصل شود اگر
بیند از درختان میوه همی جمع می کرد دلیل که او را فرزندان و نسل زیاد
گردد اگر بیند بر درختان بالا شد دلیل که با مردی بزرگوار پیوندد و به
سبب او از آنچه ترسد و اندیشه دارد ایمن شود اگر بیند که بر درختی است
و میوه ء آن درخت می خورد دلیل که به قدر آن مالی بدو رسد یا سخنی
شنود و از آن شاد شود مگر درختی باشد که تأویل آن مکروه است چون
خربزه و زرد آلو و مانند آن اگر درختان میوه دار بسیار بیند و داند که
جمله ملک اوست دلیل که او را عمر دراز است و ظفر و بزرگی یابد اگر
بیند که درخت را می برید دلیل که سخت بیمار شود یا کسی از اهل او
بمیرد اگر بیند که در وقت خزان در باغی مجهول می گردد و می دید که برگ
درختان می افتادند دلیل که در غم واندوه گرفتار شود اگر بیند که درخت
با وی سخن گفت و موافق حال او بود دلیل که کاری کند که مردمان را از
آن شگفت آید اگر بیند که درخت را از جای برکند دلیل است که بیمار شود
یا از آن موضع که درخت کند کسی بیمار گردد و بمیرد
آنلی بیتون می
گوید:

دیدن درختان پر شاخ و برگ و سبز در خواب ، علامت آن است که امیدها و
آرزوهای شما به ثمر خواهد رسید .

دیدن درختان خشکیده در خواب ، علامت آن است که زیان خواهید دید و
اندوهگین خواهید شد .

بالا رفتن از درخت در خواب ، نشانه رسیدن به مقامهای برتر است
.

بریدن درخت در خواب ، علامت آن است که توانایی و ثروت خود را از دست
خواهید داد .

دیدن درختان سبزی که به تازگی قطع شده اند ، علامت آن است که هنگامی
که احساس می کنید سعادتمند و خرسند هستید ، اندوهی به زندگیتان راه می
یا بد .
منوچهر مطیعی
تهرانی گوید:
درخت
خود به خود هیچ تعبیر مشخصی ندارد . معبران نوشته اند درختان بی بر
مردمی درویش و تهی دست و فقیر و نیک نفسی هستند که این مردم در محیط و
روی اطرافیان خویش تاثیر چندان ندارند . دیدن درختان در مساجد و
زیارتگاه ها خوب است. درختان مردابی را در خواب دیدن خوب نیست. اگر در
خواب نخل ببینید خوب است زیرا عزت و بزرگی و سرفرازی است و اگر باره
خرما داشته باشد بهتر است. بید مجنون و شاه توت نیز در خواب درختان
خوبی نیستند زیرا از غم و سر افکندگی و شرمساری خبر می دهند.
لوک اویتنهاو می
گوید :
درخت
با
شکوفه : نیکبختی بزرگ
در آتش
: زیان بزرگ
درخت
خشکیده : شکست
درخت
افتاده : امیدهای بر باد رفته
تکان
دادن درخت : خوشبختی
درخت
میوه : دوستان وفادار
بر روی
درختی نشستن : افتخارات
از
درخت افتادن : استهزا خواهید شد
بالا
رفتن از یک درخت : اخبار مهم
یوسف نبی علیه
السلام می فرماید:
دیدن
رفتن برروی درخت خصومت بود
خالد بن علی بن
محد العنبری گوید:
درخت
در خواب، به زن تعبیر میشود؛ دیدن درختان زیاد به نزاع و گرفتاری
دلالت دارد. دیدن چند درخت ناشناخته به غم و غصه تعبیر میشود؛
بهویژه، اگر این خواب در شب دیده شود. دیدن درخت زیبا و میوهداری
مانند درخت خرما، بر سخن نیکو و سودمند و دیدن درخت زشت و بیثمر،
مانند درخت حنظل، به سخن ناروا و بیفایده دلالت دارد.
در سر زمین
رویاها آمده:
خواب
یک درخت : اسرار دیگران برشما فاش میشود .
شما
روی یک درخت هستید : رازهای شخصی شما برملا می شود .
در
کنار یک درخت راه می روید : خبرهای خوش
یک
درخت در حال سوختن : غم و ناکامی در روابط عشقی
درختان
ناسالم : مشاجره فامیلی
برگ
درختان زرد می شود : بیماری
درختان
را قطع می کنید : ضرر و شکست
درختان
می سوزد : ناکامی و یاس
از یک
درخت بالا می روید : یک شغل جدید
از یک
درخت میوه بالا می روید : خبرهای بسیار خوش
بچه ها
از درخت می روند : بیماری
بوسیله
نردبان از درخت بالا می روید : به یک موقعیت بلند مرتبه دست خواهید
یافت .
زیر یک
درخت استراحت می کنید : دوستان با نفوذ کمکتان می کنند .
زیر یک
درخت می خوابید : شما را رها خواهند کرد .
از روی
درخت به پائین می افتید :کارتان را از دست می دهید .
یک
درخت سبز : شادی بزرگی باعث خواهد شد که تمام غمهایتان را فراموش کنید
.
یک
درخت لخت و بی برگ : یکنفر به شما خیانت می کند .
یک
درخت خشک شده را قطع می کنید : بدشانسی
یک
درخت بدون گل :کارهای شما بسط پیدا میکند
یک
درخت درهم پیچیده : دشمنان شما متعدد میشوند .
درختهای باغ شخص دیگری را قطع می کنید : بر
مخالفانتان پیروز می شوید .
یک
درخت که روی جاده افتاده : بدشانسی
درختان
میوه بدون میوه : یک زندگی آسوده
درختان
کوچک میوه :رضایت بزرگ از زندگی
درختان
بزرگ بدون میوه : احترام
به
درختان میوه کود می دهید : از انرژی شما هرگز کاسته نمی شود .
از یک
درخت میوه می چینید : از یک شخص پیر پول به ارث می برید .
درخت
کاج :خبرهای بسیار خوش
دکل یک
کشتی که از تنهدرخت درست شده :در وقت احتیاج به شما کمک خواهد شد
.
درخت
سیب :خبرهای نه زیاد خوب
درخت
لیمو : هدایای پرارزش و تعجب آور
درخت
انجیر : یک سفر در پیش دارید .
درخت
گردو : ثروت
درخت
زیتون : آرزوهای شما در خوشبختی و آسایش برآورده خواهند شد .
درخت
آلو یا آلوچه : یک غافلگیری توام با شادی
درخت
پرتقال : یک ناراحتی که بطول نمی انجامد .
درخت
هلو : یک بحث روشنفکرانه در پیش دارید
درخت
گیلاس : بیماری
درخت
انار : ازیک سرنوشت آرام ودلپذیر لذت خواهید برد .

تعبیر خواب کاشتن درخت

درخت
گلابی :در روابط عشقی با یک مخالفت مواجه می شوید .
درخت
تبریزی : ثمره بسیار خوبی از کارتان خواهید گرفت که شما را ثروتمند می
کند .
هر
درختی که میوه دارد دلیل بر نعمت است بر قیاس میوهء آن درخت
اگر
کسی بیند از درخت میوه دار میوه خورد دلیل که به قدر آن منفعت مالی از
کسی بیابد

منبع: تعبیر خواب کاشتن درخت

تعبیر خواب کاشتن درخت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *